سر به هوا نیستــــم

امــــا

همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم

حال عجیبـــی ست

دیدن ِ همان آســــمان که

شاید "تو" ...

دقایقی پیش

به آن نگاه کـــرده ای...

......................................................................................................................

تنهایی


 

دست به صورتم نزن!
می ترســــــم بیفـــتد قاب خندانی که برچهره دارم
وبـــــــعدسیل اشـــکهایم تورا باخودببرد.
باز من بمانم وتنهایی!